اخبار برگزیده

 فاصله سرویس های بهداشتی از محل کار باید حدود100 متر فاصله داشته باشد. 

اما در شرکت های بزرگ،تقسیم سرویس های بهداشتی به واحد های کوچکتر بهتر به نظر می رسند. 

برای هر دو دستشویی حداقل یک آینه نصب گردد.